Data publikacji:

Kategoria:

Autor wpisu:

Komentarze:

Jak usunąć eternit z dachu?

Płyty azbestowo-cementowe, jeśli są całe, nie są szkodliwe, jednak skorodowane (a jest to proces następujący nieuchronnie wraz z upływem czasu) zaczynają pylić, a to właśnie pył azbestowy unoszący się w powietrzu stanowi największe niebezpieczeństwo dla ludzkiego zdrowia.

Wycofywanie płyt azbestowo-cementowych

Dlatego stare pokrycia z płyt azbestowo-cementowych należy zastąpić innymi. Do końca 2032 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, azbest ma zniknąć z polskich dachów na dobre.


Z powodu wysokiej szkodliwości pyłu azbestowego, demontowanie pokryć eternitowych jest obwarowane szeregiem nakazów i zakazów oraz może być przeprowadzone jedynie przez specjalnie przygotowane do tego zadania firmy. Usunięty eternit składowany jest na specjalnie przystosowanych do tego celu wysypiskach.

Zatrudnij firmę do demontażu płyt

Jeśli zamierzamy zdemontować eternitowe płyty z dachu, najlepiej zgłośmy się bezpośrednio do firmy zajmującej się tego rodzaju usługami. Przedsiębiorstwo zgłosi w naszym imieniu zamiar usunięcia płyt w terenowym organie nadzoru budowlanego. Zgłoszenia trzeba dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, wyszczególnić w nim zakres prac rozbiórkowych, sposób ich przeprowadzenia oraz przewidywaną ilość odpadów a także podać dane firmy, która przeprowadzi prace (wraz z podaniem numeru koncesji, na mocy której może ona prowadzić taką działalność). Do zgłoszenia dołącza się akt własności lub inny dokument uprawniający do dysponowania terenem, na którym będą przeprowadzane prace.

Jaki jest koszt takiej usługi?

Za usunięcie 100 m2 powierzchni eternitowego dachu, trzeba zapłacić koncesjonowanej firmie od 1500 do 3000 złotych, jednak wiele gmin dofinansowuje wymianę takich pokryć. O dofinansowanie można też się starać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.